top of page

Ochrana osobních údajů

I. ÚVOD
My, společnost YES Business s.r.o. - Stafan EICHLER , se sídlem Plynární 1617 / 10 , Praha 7, 17000, IČO: 242 51 119, si velmi vážíme Vaší důvěry.

V těchto zásadách zjistíte, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, které získáváme v souvislosti s nákupem našeho zboží, v souvislosti s návštěvou webových stránek provozovaných - YES Business s.r.o. (https://www.yesdental.cz/), jakož i v některých dalších případech zpracování osobních údajů. Tyto zásady se týkají zpracování Vašich osobních údajů, jakožto našich klientů, zájemců o naše zboží a návštěvníků námi provozovaných webových stránek, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím Vašemu postavení vůči nám. Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy a klademe velký důraz na jejich bezpečné uchovávání.
II. SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem Vašich osobních údajů je společnost YES Business s.r.o. Naše identifikační údaje jsou následující:
YES Business s.r.o.
IČO: 242 51 119
Sídlo: Plynární 1617 / 10 , Praha 7, 17000
Můžete se na nás kdykoliv obrátit dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti, na telefonním čísle +420 720 522 722 nebo emailem na adrese yes@yesdental.cz.
III. KONKRÉTNÍ PŘÍPADY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zpracování osobních údajů neregistrovaných uživatelů
1) Nakoupíte-li na našem e-shopu jakékoliv zboží, zpracováváme o Vás osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, adresa pro doručení zboží, e-mailová adresa, telefonický kontakt, údaje o zakoupeném zboží a jeho ceně. Pokud jste právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, budeme zpracovávat také údaje o vaší obchodní firmě, IČO, DIČ, adrese sídla nebo místě podnikání, fakturační adrese, identifikační údaje vašeho zástupce nebo jiné kontaktní osoby a údaje o čísle bankovního účtu a kódu banky.
2) Zpracování těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro splnění smlouvy a jedná se tak o zpracování, které nevyžaduje Váš souhlas.
3) Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem:
(i) realizace uzavřené kupní smlouvy a dodání objednaného zboží na základě plnění
smlouvy, a to po dobu trvání záruční doby za dodané zboží;
(ii) plnění zákonných povinností (zejména účetních a daňových), a to po dobu
stanovenou v příslušných právních předpisech;
(iii) ochrany práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před
případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv, na
základě našich oprávněných zájmů, a to po dobu 3 let ode dne uplynutí záruční
doby za zboží.
4) Své zboží neustále rozšiřujeme a zlepšujeme, a proto budeme Vaši e-mailovou adresu zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení obsahujících novinky v naší nabídce zboží (přímý marketing). Takové zpracování provádíme na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v nabízení nových produktů našim zákazníkům, tedy Vám. Tato obchodní sdělení Vám zasíláme po dobu 1 roku po objednání našeho zboží, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas.
5) V případě, že od kupní smlouvy odstoupíte, budeme zpracovávat také číslo Vašeho bankovního účtu, které nám pro účely vypořádání našich vzájemných závazků sdělíte. Tyto poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nutnou pro vrácení peněz a proto, abychom prokázali, že Vám uhrazená částka byla skutečně vrácena, maximálně však po dobu promlčecí lhůty vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Poskytnutí těchto osobních údajů je potřebné pro vypořádání našich vzájemných závazků při odstoupení od smlouvy, a jedná se tak o zpracování, které nevyžaduje Váš souhlas.
6) Na základě Vašeho souhlasu uděleného při odeslání objednávky budeme zpracovávat osobní údaje za účelem jiných obchodních sdělení a marketingových aktivit než dle odst. 4. Souhlas je udělován na období 3 let a může být kdykoliv odvolán. Zpracování údajů v souvislosti s návštěvou našich webových stránek
7) V souvislosti s prohlížením našich webových stránek zpracováváme protokolové
soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to: webové stránky, odkud k nám
jdete, IP-adresu, datum a dobu přístupu, údaje o Vašem prohlížeči a operačním systému.
8) Tyto údaje zpracováváme za účelem ochrany našich oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.
9) Tyto protokolové soubory zpracováváme bez Vašeho souhlasu a uchováváme je po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky.
10) Použití souborů cookies. Abychom zlepšili fungování našich webových stránek a
optimalizovali naše aktivity používáme na našich webových stránkách cookies. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na Váš pevný disk. Získané informace mohou zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče. Cookie slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících k našim webovýmstránkám a neumožňují bez dalšího osobní identifikaci uživatelů webové stránky. V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním Cookies, můžete v nastavení svého prohlížeče jejich používání zakázat. I přesto můžete sběru cookies zabránit, a to například změnou nastavení Vašeho prohlížeče, nebo instalací speciálního pluginu do Vašeho prohlížeče.
IV. PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit i dalším subjektům – a to našim externím spolupracovníkům, kteří se podílí na poskytování našich služeb nebo společnostem zajišťujícím pro nás technickou a IT podporu nebo činnost znalců, advokátů a auditorů. Tyto další osoby jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů, jde zejména o:
- společnost FerMark s.r.o.
IČO: 13951106
sídlo: Prvního pluku 143/12, Praha 186 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
357749
Osobní údaje zpracovává přímo YES Business s.r.o. nebo jiný výše uvedený zpracovatel, jenž rovněž poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany výše uvedených osobních údajů. Zpracování výše uvedených osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech. K předání a zpracování osobních údajů dochází pouze v rámci území Evropské unie.
V. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně a vedeme záznamy o činnostech zpracování.
VI. OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ
Přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny povinnosti stanovené nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Používáme moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy zajišťující maximální možnou ochranu dat. Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
VII. PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, k jakému účelu mohou být Vaše údaje použity, kdo údaje zpracovává a kdo je spravuje. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:
Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo obdržet od nás bezplatně na základě Vaší žádosti informace o tom, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání Vám tak vždy poskytneme veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů.
Právo na opravu zpracovávaných osobních údajů
Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, kontaktuje nás, a my je neprodleně opravíme.
Právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů
Pokud pomine účel, pro který osobní údaje zpracováváme, automaticky Vaše osobní údaje anonymizujeme nebo zlikvidujeme. Pokud o Vás zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu a Vy nám souhlas odvoláte, Vaše osobní údaje vymažeme.
Právo na výmaz ale není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost údaje dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu jen těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.
Právo na omezení zpracování osobních údajů
Máte právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili, pokud: a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit, nebo b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; nebo c) osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je od nás požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; nebo d) jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
Právo na přenositelnost osobních údajů
Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje automatizovaným způsobem na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy, máte právo na kopii svých osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který bude doručen Vám nebo jiné osobě.
Právo odvolat souhlas se zpracováním
Pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat.
Právo vznést námitku proti zpracování
Při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy máte dále právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou naše oprávněné zájmy.
Automatizovaní rozhodování, včetně profilování
Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založeném
výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme dle těchto zásad.
Právo podat stížnost
Vaše práva, stejně jako stížnosti, můžete uplatnit písemně či e-mailem u naší společnosti, jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených výše. Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7.
VIII. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Naše společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.
IX. ÚČINNOST ZÁSAD
Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 1. 2022 a jsou k dispozici on-line na našich webových stránkách nebo na vyžádání v našem sídle. Pokud vyvstane potřeba aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, budeme Vás informovat o všech podstatných změnách.

bottom of page